در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

اطلاعیه تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

شرح اطلاعیه و روزنامه به پیوست می باشد.