در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

لیست غذای های پرهزینه، متوسط هزینه و کم‌هزینه

لیست سه گروه غذایی

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، لیست تفکیکی غذاها بر اساس سه گروه غذایی پرهزینه، متوسط هزینه و کم‌ هزینه بشرح پیوست ذیل می باشد.